/* Label Cloud Styles ----------------------------------------------- */
Google

miercuri, 13 februarie 2008

Metodologie

M E T O D O L O G I A
de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2008I. DISPOZIŢII GENERALE
(1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu.
(2) Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat ciclul superior al liceului, indiferent de forma de învăţământ.
(3) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – M.E.C.T. organizează în fiecare an şcolar, potrivit legii, două sesiuni de bacalaureat.
(1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior.
(2) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.
(3) Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10, primesc diplomă de merit.
(1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.
(2) Candidaţii proveniţi din învăţământul particular vor susţine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
(3) Taxele de examen menţionate la alineatele (1) şi (2) se stabilesc anual, până la data de 15 aprilie, de către M.E.C.T.
(1) Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele orale, scrise sau practice, promovate în sesiunile din anii menţionaţi.
(2) Elevii care, în una dintre clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.C.T. au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba de examen a cărei disciplină a fost inclusă în programa de concurs. Echivalarea se face cu nota maximă.
(3) Recunoaşterea/echivalarea probelor se face în urma solicitării scrise a candidatului, depuse, în momentul înscrierii, la secretariatul unităţii de învăţământ.
În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
1
- asistent – cadru didactic cu atribuţii de supraveghere în sălile din centrele de examen;
- borderou de evaluare – document-tip în care se înregistrează, conform baremului de evaluare/de corectare şi de notare, punctajul alocat fiecărui răspuns, defalcat unitar la nivel de disciplină, în cadrul centrului de examen;
- catalog electronic – document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare a candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, precum şi numele componenţilor comisiei de bacalaureat şi ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizează două copii în formă tipărită, semnate de preşedinte, de vicepreşedinte, de secretar şi de profesorii examinatori/evaluatori;
- centru de examen, centru zonal de evaluare – unităţi de învăţământ organizate special pentru desfăşurarea examenului;
- Comisie Naţională de Bacalaureat, comisie judeţeană de bacalaureat/ a municipiului Bucureşti, comisie de bacalaureat, comisie judeţeană de contestaţii – grupuri de cadre didactice cu o structură ierarhică, cu atribuţii specifice în organizarea şi desfăşurarea examenului, la nivel naţional, judeţean sau local;
- diplomă de bacalaureat – document oficial care atestă promovarea examenului de bacalaureat.
- disciplină de examen – conţinuturi studiate/competenţe dobândite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor subiecte de examen;
- fişă individuală a candidatului – document-tip eliberat de centrul de examen şi aflat în posesia candidatului, în care se înregistrează notele probelor orale şi practice, sub semnătura profesorilor evaluatori;
- fişă-tip informatizată – cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat;
- probă de examen – formă de examinare programată să se desfăşoare la o anumită dată, în conformitate cu un anumit calendar, constând în susţinerea unui test oral, scris sau practic, la anumite discipline de examen;
- procedură – act intern care precizează modalitatea oficială de desfăşurare a anumitor activităţi şi care cuprinde: standarde, criterii, date-limită, responsabilităţi şi soluţii practice pentru realizarea acestora;
- profesor examinator/evaluator – cadru didactic cu atribuţii în examinarea şi evaluarea candidaţilor la probele orale şi practice, respectiv în evaluarea lucrărilor scrise, în baza unor bareme de evaluare/de corectare şi de notare;
- reevaluare a lucrărilor – procesul de reevaluare a unor lucrări, în condiţii de resecretizare, de către alţi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea iniţială, cu scopul verificării corectitudinii evaluării iniţiale;
- sesiune de bacalaureat – perioadă prestabilită în care se înscriu candidaţii, se susţin probele de examen, se depun şi se soluţionează contestaţiile şi se afişează rezultatele;
- stagiu de instruire – cursuri de instruire axate pe problematica specifică evaluării, precum şi a organizării şi a desfăşurării examenului, care se realizează înaintea sesiunilor de bacalaureat;
- subcomisie – grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atribuţii specifice în organizarea şi desfăşurarea examenului într-o unitate de învăţământ arondată centrului de examen, plasată în altă locaţie sau în altă localitate decât cea în care îşi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza şi pe profiluri, pe specializări, eventual în funcţie de limba de predare.


Descarca metodologia in format .pdf


SEO Romania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sunteti vizitatorul cu numarul: Free Blog CounterKindermann
Referate